Skip to main content

Giới thiệu về EAC

Wednesday, June 14, 2023

Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ (EAC) được thành lập bởi Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu 2002 (HAVA). EAC là một ủy ban độc lập, lưỡng đảng, có trách nhiệm soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn nhằm đáp ứng các quy định của HAVA, thông qua các quy định hướng dẫn bỏ phiếu tự nguyện, và phục vụ với tư cách là một trung tâm lưu trữ và cung cấp thông tin quốc gia về việc điều hành bầu cử. EAC cũng ủy nhiệm các phòng xét nghiệm và chứng nhận các hệ thống bầu cử, cũng như kiểm toán việc sử dụng ngân quỹ HAVA.

Các trách nhiệm khác bao gồm việc duy trì đơn ghi danh cử tri quốc gia bằng thư đơn ghi danh cử tri quốc gia bằng thư Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia năm 1993.

HAVA đã thành lập một Hội Đồng Giám Sát Tiêu Chuẩn và Hội Đồng Cố Vấn để cố vấn cho EAC. Đạo luật này cũng thành lập Ủy Ban Soạn Thảo Hướng Dẫn Kỹ Thuật Ủy Ban Soạn Thảo Hướng Dẫn Kỹ Thuật các quy định hướng dẫn về hệ thống bỏ phiếu tự nguyện.

Chức vụ của bốn Ủy viên EAC được tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. EAC có nhiệm vụ tường trình hàng năm cho Hạ viện cũng như báo cáo định kỳ về tiến trình của HAVA và các vấn đề liên hệ. Ủy ban cũng tổ chức các cuộc hội nghị và các buổi điều trần công khai để thông báo cho công chúng biết về tiến trình và các hoạt động của mình.