Skip to main content

Trang cung cấp Tài Nguyên cho Các Cử Tri là Quân Nhân và Công Dân ở Nước Ngoài

Friday, March 11, 2022

Đạo Luật Bỏ Phiếu cho Các Quân Nhân và Công Dân sống tại Nước Ngoài năm 1986 bảo vệ quyền lợi bỏ phiếu cho các Quân Nhân (đang tại ngũ), các thành viên thuộc Đoàn Quân Thương Thuyền cùng thân nhân lệ thuộc hội đủ tiêu chuẩn của họ, Ủy Nhiệm Quân thuộc Sở Y Tế Công Cộng, Ủy Nhiệm Quân thuộc Cơ Quan Hải Phận và Không Phận Quốc Gia và các công dân Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài.

Các Dự Án Bỏ Phiếu Dành Cho Quân Nhân và Kiều Bào

Cử Tri là Quân Nhân và Kiều Bào

UOCAVA qui định các tiểu bang/ lãnh thổ cho phép các công dân này được ghi danh và bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử chức vụ liên bang bằng các thủ tục khiếm diện. Để biết thêm chi tiết, xin xem những mục liên kết sau đây: (chỉ có bằng Anh ngữ):