Skip to main content

Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Friday, March 11, 2022

Các Nguồn Thông Tin Dành Cho Cử Tri Khuyết Tật

Trọn bộ danh sách về Các Nguồn Thông Tin Dành Cho Cử Tri Khuyết Tật này bao gồm các liên kết về các đạo luật và quy định bỏ phiếu cùng với những áp dụng thực tiễn và nghiên cứu tốt nhất dành cho cử tri khuyết tật và cử tri cao niên.

Các Nguồn Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ

Được Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu ủy thác, Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ của EAC nghiên cứu và xúc tiến khả năng đăng ký và bỏ phiếu của cử tri , , cũng như phương tiện tiếp cận với các nơi bỏ phiếu và thiết bị bỏ phiếu. Các tài liệu màchúng tôi phát hành là kết quả của sự hợp tác giữa các nhóm làm việc chung bao gồm thành phần thuộc các viên chức phụ trách bầu cử, các nhóm ủng hộ, và các tổ chức nghiên cứu và chính sách công cộng.

Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ của chúng tôi đã thiết lập các cẩm nang chú giải về thuật ngữ tuyển cử cùng với các cẩm nang hướng dẫn dành cho cử tri và đã dịch các tài liệu này thành sáu ngôn ngữ. Các cẩm nang hướng dẫn này rất quan trọng để giúp các viên chức phụ trách bầu cử cung cấp tài liệu phiên dịch bầu cử với chi phí thấp hơn. Chúng tôi cũng đang phiên dịch Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia Bằng Thư thành năm ngôn ngữ. Hãy xem Thông Cáo Báo Chí ngày 23/9/2008.

Chú Giải Thuật Ngữ Tuyển Cử

Cẩm nang chú giải thuật ngữ bao gồm 1,843 thuật ngữ và cụm từ được sử dụng trong việc điều hành các cuộc tuyển cử ở Hoa Kỳ. Để bảo đảm các bản dịch phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ học, các thuật ngữ đã được dịch và xét duyệt lại bởi một nhóm biên dịch viên đa phương ngữ, đại diện cho các vùng chính thuộc ngôn ngữ đó. Ví dụ, Cẩm Nang Chú Giải Thuật Ngữ Tiếng Tây Ban Nha-Anh đã được soạn thảo bởi các nhóm đại diện cho bốn sắc dân chính của người Mỹ gốc Tây Ban Nha sống ở Hoa Kỳ: Mexico, Puerto Rico, Cuba, và Trung Mỹ.

Hướng Dẫn Tuyển Cử Liên Bang Cho Cử Tri

Có cẩm nang hướng dẫn dành cho cử tri bằng 11 ngôn ngữ. Cẩm nang này được thiết kế để giúp cử tri thành công tham gia quá trình tuyển cử liên bang, từ khâu ghi danh bỏ phiếu cho đến khi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Ngoài các mục bỏ phiếu cơ bản, cẩm nang hướng dẫn này cũng bao gồm thông tin về tiêu chuẩn bỏ phiếu và việc bỏ phiếu sớm, cũng như thủ tục ghi danh và bỏ phiếu dành cho quân nhân hay công dân sống ở nước ngoài, và các dịch vụ tại nơi bỏ phiếu để việc bỏ phiếu trở nên thuận lợi hơn.

Phiên Dịch Mẫu Đơn Ghi Danh Quốc Gia Của Cử Tri Bằng Thư

EAC đã phiên dịch Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia Bằng Thư ra các ngôn ngữ Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Tagalog và Việt Nam. Các liên kết dưới đây cung cấp thông tin bổ sung về công trình này.