Skip to main content

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu

Friday, March 11, 2022

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu (HAVA) năm 2002 được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua để thi hành những cải cách có ảnh hưởng sâu rộng đối với quá trình bỏ phiếu. HAVA chú tâm vào những cải tiến về các hệ thống bỏ phiếu và phương tiện bỏ phiếu dành cho cử tri mà đã được nhận diện sau cuộc bầu cử năm 2000.

Hãy Đọc Về Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu năm 2002


HAVA tạo những quy định tối thiểu mới về tiêu chuẩn mà các tiểu bang phải tuân thủ trong một số lĩnh vực chủ yếu khi điều hành bầu cử. Luật pháp cung cấp sự tài trợ để giúp các tiểu bang đáp ứng những tiêu chuẩn mới này, để thay đổi các hệ thống bỏ phiếu, và cải thiện việc điều hành bầu cử. Ngoài ra HAVA cũng thiết lập Ủy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC) để hỗ trợ các tiểu bang trong việc tuân thủ HAVA và để phân bổ ngân quỹ của HAVA đến các tiểu bang. EAC cũng có nhiệm vụ tạo lập các nguyên tắc hướng dẫn và điều hành chương trình chứng nhận hệ thống bỏ phiếu đầu tiên của chính quyền liên bang.

HAVA qui định các tiểu bang phải thi hành các chương trình và thủ tục mới sau đây:

  • Bỏ Phiếu Tạm

  • Thông Tin về việc Bỏ Phiếu

  • Cập Nhật và Nâng Cấp Hoàn Thiện Thiết Bị Bỏ Phiếu

  • Các Cơ Sở Dữ Liệu Ghi Danh Cử Tri Toàn Tiểu Bang

  • Các Thủ Tục Để Nhận Diện Cử Tri

  • Các Thủ Tục Khiếu Nại Hành Chính