Ang Uniformed and Overseas Citizens Voting Act (UOCAVA) ng 1986 ay nagpoprotekta sa mga karapatang bumoto ng mga miyembro ng Uniformed Services (na aktibong nanunungkulan), mga miyembro ng Merchant Marine at ang kanilang mga karapat-dapat na mga dependyente, Commissioner Corps ng Public Health Service, Commissioned Corps ng National Oceanic and Atmospheric Administration, at mga mam amayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng Estados Unidos.

Mga Proyekto para sa Pagboto ng mga Kagawad ng Sandatahang Lakas at ng Mga Nasa Ibang Bansa

Mga Botanteng Militar at mga Nasa Ibang Bansa

Hinihiling ng UOCAVA mula sa mga estado at teritoryo na pahintulutan ang mga mamamayang ito na magparehistro at bumoto sa halalan para sa pampederal na tanggapan sa pamamagitan ng mga pamamaraan para sa mga hindi makakarating na botante. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga link sa ibaba (sa wikang Ingles lamang).

Content field - Reaction