Skip to main content

Magparehistro upang Makaboto

Friday, March 11, 2022

Paano ako maaaring magparehistro upang makaboto?

Kung ikaw ay isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira o mayroong address sa loob ng Estados Unidos at District of Columbia, maaari kang magparehistro upang makaboto sa pamamagitan ng National Mail Voter Registration Form na maaaring makuha mula sa U.S. Election Assistance Commission (EAC). Ang pormularyo ay maaaring makuha mula sa website ng EAC sa (www.eac.gov) at sa mga sumusunod na tanggapan sa inyong estado: mga tanggapan para sa pang-estado at panlokal na halalan, kagawaran ng motor vehicles, mga ahensya para sa tulong pampubliko, lahat ng mga ahensya na may pondo ng estado na ang pangunahing serbisyo ay ang paglilingkod sa mga taong may kapansanan, at iba pang mga ahensyang naatasan ng inyong estado bilang isang site kung saan maaaring magparehistro ang botante (halimbawa: mga pampublikong aklatan, pampublikong paaralan, tanggapan ng kawani ng county o lungsod atbp.).

Maaari ka ring magparehistro upang makaboto sa pamamagitan ng pormularyo ng rehistrasyon ng inyong sariling estado. Ang mga kopya ng pormularyo ng estado ay maaaring makamit sa: mga tanggapan para sa pang-estado at panlokal na halalan, kagawaran ng motor vehicles, mga ahensya para sa tulong pampubliko, lahat ng mga ahensya na may pondo ng estado na ang pangunahing serbisyo ay ang paglilingkod sa mga taong may kapansanan, at iba pang mga ahensyang naatasan ng inyong estado bilang isang site kung saan maaaring magparehistro ang botante (halimbawa: mga pampublikong aklatan, pampublikong paaralan, tanggapan ng kawani ng county o lungsod atbp.). Ang mga pormularyo ng rehistrasyon ng botante ng estado ay maaari ring makuha sa elektronik na pamamaraan sa mga pahina sa Web ng mga tanggapan para sa pang-estado at panlokal na halalan.

Mangyari lamang na huwag gamitin ang aplikasyon na ito kung ikaw ay nakatira sa labas ng Estados Unidos at alinman sa mga teritoryo nito at walang (legal) na adres ng tahanan sa bansang ito, o kung ikaw ay naka-destino sa isang militar na base na malayo sa tirahan. Sa halip, mangyari lamang na gamitin ang Federal Postcard Application na maaari ninyong makuha mula sa mga base-militar, mga embahadang Amerikano, o mga tanggapang pangkonsulado. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa pagboto bilang isang mamamayang nasa sandatahan o naninirahan sa ibang bansa, bumisita sa Resources for Overseas Citizens and Military Voters ng EAC at makipag-ugnayan sa Programang Pederal para sa Pagtulong sa Pagboto ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos.

Impormasyon tungkol sa Pambansang Dokumento para sa Rehistrasyon ng Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo

Sino ang maaaring gumamit ng pormularyong ito?

Kung ikaw ay isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira o mayroong adres sa loob ng Estados Unidos, maaari mong gamitin ang Pambansang Dokumento para sa Rehistrasyon ng Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo upang:

  • Magparehistro upang makaboto sa inyong Estado

  • Mag-ulat ng pagbabago sa inyong pangalan sa tanggapan ng rehistrasyon ng botante

  • Mag-ulat ng pagbabago sa inyong address sa tanggapan ng rehistrasyon ng botante

  • Magparehistro sa isang partidong pulitikal

Ang mga kawani ng mga bayan at lungsod ng New Hampshire ay tumatanggap lamang ng aplikasyong ito bilang isang kahilingan para sa kanilang sariling dokumento para sa rehistrasyon ng hindi makakarating na botanteng maghuhulog ng balota sa koreo.  Ang North Dakota ay walang rehistrasyon ng botante. Ang batas ng Wyoming ay hindi nagpapahintulot ng pagrerehistro sa pamamagitan ng koreo.

I-Download ang Pambansang Dokumento para sa Rehistrasyon ng Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo dito:

  • National Mail Voter Registration Form – sa Ingles

(Pambansang Dokumento para sa Rehistrasyon ng Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo – sa Ingles)

  • National Mail Voter Registration Form – sa Tagalog

(Pambansang Dokumento para sa Rehistrasyon ng Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo – sa Tagalog)

Huwag gamitin ang pormularyo ng rehistrasyon kung:
Huwag gamitin ang pormularyo ng rehistrasyong ito kung ikaw ay nakatira sa labas ng Estados Unidos o alinman sa mga teritoryo nito at wala kang (legal) na adres ng tirahan sa bansang ito, o kung ikaw ay naka-destino sa isang militar na base na malayo sa tirahan. Sa halip, mangyari lamang na gamitin ang Federal Postcard Application na maaari ninyong makuha mula sa mga base-militar, mga embahadang Amerikano, o mga tanggapang pangkonsulado. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa pagboto bilang isang mamamayang nasa sandatahan o nakatira sa ibang bansa, bumisita sa Resources for Overseas Citizens and Military Voters ng EAC at makipag-ugnayan sa Programang Pederal para sa  Pagtulong sa Pagboto ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos.

Simula Disyembre 18, 2007, ang mga sumusunod na estado ay humiling ng pagbabago sa mga tagubilin ng kanilang mga estado: Arizona, Colorado, Delaware, Georgia, New Jersey, at Rhode Island. Hindi pa pinapatibayan ng Komisyon ang mga kahilingan na ito.