Skip to main content

Help America Vote Act

Friday, March 11, 2022

Ang Help America Vote Act (HAVA) ng 2002 ay ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos upang magsagawa ng mga mabilisang pagbabago sa pamamaraan ng pagboto ng bansa. Ang HAVA ay tumutugon sa mga pagpapaunlad sa sistema ng pagboboto at pamamaraan ng paggamit para sa mga botanteng kinilala matapos ang halalan ng 2000.

Basahin ang Help America Vote Act ng 2002


Gumagawa ang HAVA ng mga bagong kautusan para sa minimong pamantayan na maaaring sundin ng mga estado sa mga pangunahing lugar ng pangangasiwa ng halalan. Nagkakaloob ang batas ng pondo upang tulungan ang mga estado na matugunan ang mga bagong pamantayang ito, palitan ang mga sistema ng pagboto at pahusayin ang pangangasiwa sa halalan. Itinatag din ng HAVA ang Election Assistance Commission (EAC) upang tulungan ang mga estado hinggil sa pagsunod sa HAVA at ipamahagi ang mga pondo ng HAVA sa mga estado. May pananagutan din ang EAC sa paglikha ng mga patnubay sa sistema ng pagboto at pamamahala ng unang programa ng pagpapatunay sa sistema ng pagboto ng pamahalaang pederal. 

Hinihiling ng HAVA na isagawa ng mga estado ang mga sumusunod na bagong programa at pamamaraan:

  • Pansamantalang Pagboto

  • Impormasyon sa Pagboto

  • Napabago at Napaunlad na Kagamitan sa Pagboto

  • Mga Database ng Rehistrasyon ng mga Botante sa Buong Estado

  • Mga Pamamaraan ng Pagkakakilanlan ng Botante

  • Mga Pamamaraan sa Pagreklamo na Nauukol sa Pangangasiwa