United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Vietnamese Overseas and Military Voters

 

Đạo Luật Bỏ Phiếu cho Các Quân Nhân và Công Dân sống tại Nước Ngoài năm 1986 bảo vệ quyền lợi bỏ phiếu cho các Quân Nhân (đang tại ngũ), các thành viên thuộc Đoàn Quân Thương Thuyền cùng thân nhân lệ thuộc hội đủ tiêu chuẩn của họ, Ủy Nhiệm Quân thuộc Sở Y Tế Công Cộng, Ủy Nhiệm Quân thuộc Cơ Quan Hải Phận và Không Phận Quốc Gia và các công dân Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài.

 
Các Dự Án Bỏ Phiếu Dành Cho Quân Nhân và Kiều Bào

 

Cử Tri là Quân Nhân và Kiều Bào

UOCAVA qui định các tiểu bang/ lãnh thổ cho phép các công dân này được ghi danh và bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử chức vụ liên bang bằng các thủ tục khiếm diện. Để biết thêm chi tiết, xin xem những mục liên kết sau đây: (chỉ có bằng Anh ngữ):