United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu

 

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu (HAVA) năm 2002 được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua để thi hành những cải cách có ảnh hưởng sâu rộng đối với quá trình bỏ phiếu. HAVA chú tâm vào những cải tiến về các hệ thống bỏ phiếu và phương tiện bỏ phiếu dành cho cử tri mà đã được nhận diện sau cuộc bầu cử năm 2000.

Hãy Đọc Về Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu năm 2002HAVA tạo những quy định tối thiểu mới về tiêu chuẩn mà các tiểu bang phải tuân thủ trong một số lĩnh vực chủ yếu khi điều hành bầu cử. Luật pháp cung cấp sự tài trợ để giúp các tiểu bang đáp ứng những tiêu chuẩn mới này, để thay đổi các hệ thống bỏ phiếu, và cải thiện việc điều hành bầu cử. Ngoài ra HAVA cũng thiết lập Ủy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC) để hỗ trợ các tiểu bang trong việc tuân thủ HAVA và để phân bổ ngân quỹ của HAVA đến các tiểu bang. EAC cũng có nhiệm vụ tạo lập các nguyên tắc hướng dẫn và điều hành chương trình chứng nhận hệ thống bỏ phiếu đầu tiên của chính quyền liên bang.

HAVA qui định các tiểu bang phải thi hành các chương trình và thủ tục mới sau đây:

  • Bỏ Phiếu Tạm

  • Thông Tin về việc Bỏ Phiếu

  • Cập Nhật và Nâng Cấp Hoàn Thiện Thiết Bị Bỏ Phiếu

  • Các Cơ Sở Dữ Liệu Ghi Danh Cử Tri Toàn Tiểu Bang

  • Các Thủ Tục Để Nhận Diện Cử Tri

  • Các Thủ Tục Khiếu Nại Hành Chính