United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Giới thiệu về EAC

Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ (EAC) được thành lập bởi Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu 2002 (HAVA). EAC là một ủy ban độc lập, lưỡng đảng, có trách nhiệm soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn nhằm đáp ứng các quy định của HAVA, thông qua các quy định hướng dẫn bỏ phiếu tự nguyện, và phục vụ với tư cách là một trung tâm lưu trữ và cung cấp thông tin quốc gia về việc điều hành bầu cử. EAC cũng ủy nhiệm các phòng xét nghiệm và chứng nhận các hệ thống bầu cử, cũng như kiểm toán việc sử dụng ngân quỹ HAVA.

Các trách nhiệm khác bao gồm việc duy trì đơn ghi danh cử tri quốc gia bằng thư đơn ghi danh cử tri quốc gia bằng thư Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia năm 1993.

HAVA đã thành lập một Hội Đồng Giám Sát Tiêu Chuẩn Hội Đồng Cố Vấn để cố vấn cho EAC. Đạo luật này cũng thành lập Ủy Ban Soạn Thảo Hướng Dẫn Kỹ Thuật Ủy Ban Soạn Thảo Hướng Dẫn Kỹ Thuật các quy định hướng dẫn về hệ thống bỏ phiếu tự nguyện.

Chức vụ của bốn Ủy viên EAC được tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. EAC có nhiệm vụ tường trình hàng năm cho Hạ viện cũng như báo cáo định kỳ về tiến trình của HAVA và các vấn đề liên hệ. Ủy ban cũng tổ chức các cuộc hội nghị và các buổi điều trần công khai để thông báo cho công chúng biết về tiến trình và các hoạt động của mình.

 

Organization Chart Abbreviated (Vietnamese) CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH KIỂM TRA & CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG BẦU CỬ NGHIÊN CỨU, CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH GIÁM ĐỐC THÔNG TIN & KỸ THUẬT THÔNG TIN CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN MUA SẮM CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ TRỢ CẤP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG VÀ LƯU TRỮ & CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU PHỐI VIÊN HỘI NGHỊ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỞNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG TỔNG THANH TRA TRỢ LÝ ĐẶC BIỆT ỦY BAN SOẠN THẢO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT  TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRỢ LÝ ĐẶC BIỆT