United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Madaling Pamamaraan ng Pagboto 

Mga Dulugan para sa Mga Botanteng May kapansanan

Ang komprehensibong listahan na ito ng Mga Dulugan para sa Mga Botanteng May Kapansanan ay naglalaman ng mga link sa mga batas at regulasyon ukol sa madaling pamamaraan ng pagboto at ang pinakahuling mahuhusay na pamamalakad at pananaliksik patukoy sa mga botanteng may kapansanan at mga botanteng may edad.

 

Mga Dulugan sa Madaling Paggamit sa Ibang Wika

Tulad nang napatibayan ng Help America Vote Act, ang Programa para sa Madaling Paggamit sa Ibang Wika ng EAC ay pinag-aaralan at itinataguyod ang madaling paraan sa pagboto, rehistrasyon, mga lugar ng botohan at mga kagamitan sa pagboto. Ang mga materyales na aming inilalabas ay produkto ng pakikipagtulungan ng mga nagtratrabahong mga grupo na may kinabibilangang mga opisyal ng halalan, mga grupo ng adbokasiya at mga organisasyong may kinalaman sa pananaliksik at patakarang pampubliko.

Ang aming Programa para sa Madaling Paggamit sa Ibang Wika ay nakapagbuo ng mga talahulugan ng mga terminolohiya sa halalan at mga gabay sa botante at isinalin ang mga ito sa anim na wika. Ang mga gabay na ito ay mahalaga sa pagtulong sa mga opisyal ng halalan na makapagkaloob ng mga nasalin na kagamitan sa pagboto sa mas mababang halaga. Ginagawa rin namin ang pagsasalin ng Dokumento para sa Pambansang Rehistrasyon ng mga Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo sa limang wika. Tingnan ang aming Ulat sa Pahayagan mula Setyembre 23, 2008.

 

Talahulugan ng Terminolohiya sa Halalan

Ang mga talahulugan ay naglalaman ng 1,843 na mga terminolohiya at pariralang ginamit ng pangasiwaan ng halalan ng Estados Unidos. Upang matiyak na ang mga pagsasalin ay angkop sa kultura at wika, ang mga termino ay sinalin at nirepaso ng isang pangkat ng mga tagasalin na may iba’t ibang nalalamang diyalekto na kumakatawan sa pangunahing mga rehiyon ng bawat wika. Halimbawa, ang Espanyol tungong Ingles na Talahulugan ay ginawa ng mga pangkat mula sa apat na pangunahing mga rehiyon na pinagmulan ng Hispanic na populasyon na nakatira sa Estados Unidos: Mexico, Puerto Rico, Cuba, at Central America.

 

Gabay ng Botante sa Halalang Pederal

Ang aming gabay sa botante ay handang makuha sa labing-isang wika. Ito ay ginawa upang matulungan ang mga botante para sa matagumpay na pagtahak sa proseso ng halalang pederal, mula sa pagpaparehistro upang makaboto hanggang sa pagboto sa Araw ng Halalan. Bilang karagdagan sa mga pangunahing gabay sa pagboboto, kasama rin dito ang impormasyon sa pagiging karapat-dapat at maagang pagboboto, at pati na rin ang pagpaparehistro at proseso ng pagboto para sa mga kagawad ng sandatahang lakas at sibilyan na nakatira sa ibang bansa, at mga serbisyo sa lugar ng mga botohan na lalong nagpapadali sa paraan ng pagboto.

 
Pagsasalin ng Dokumento para sa Pambansang Rehistrasyon ng mga Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo

Isinalin ng EAC ang Dokumento para sa Pambansang Rehistrasyon ng mga Botanteng Maghuhulog ng Balota sa Koreo sa wikang Chinese, Japanese, Korean, Tagalog at Vietnamese. Ang mga link sa ibaba ay naglalaman ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa gawaing ito.