United States Election Assistance Comittee

Register to Vote!

Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.

Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.

EAC Newsletters
and Updates

Sign up to receive information about EAC activities including public meetings, webcasts, reports and grants.

Give Us Your Feedback

Share your feedback on EAC policy proposalsElection Resource Library materials, and OpenEAC activities. Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

Military and Overseas Voters

EAC has several projects under way to assist states in serving military and overseas citizens who register and vote absentee under the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act. Learn more

Tungkol sa EAC

Ang U.S. Election Assistance Commission (EAC) ay itinatag ng Help America Vote Act (HAVA) ng 2002. Ang EAC ay isang independyente at bipartisanong komisyon na may pananagutan sa pagbubuo ng mga patnubay upang makatugon sa mga kahilingan ng HAVA, paggamit ng mga patnubay sa sistema ng boluntaryong pagbotopambansang clearinghouse ng mga impormasyon tungkol sa pangangasiwa ng halalan. Pinapagtibay din ng EAC ang mga laboratoryo para sa pagsubok at nagpapatunay sa mga sistema ng pagboto, at pati na rin ang mga pag-awdit sa paggamit ng mga pondo ng HAVA.

Kabilang sa iba pang mga responsibilidad nito ang pagpapatuloy ng dokumento para sa pambansang rehistrasyon ng mga botanteng maghuhulog ng balota sa koreo na ginawa ayon sa National Voter Registration Act of 1993.

Itinatag ng HAVA ang Lupong Namamahala at Nagpapatupad ng mga Pamantayan sa Pagboto at ang Lupon ng mga Tagapayo upang bigyang-gabay ang EAC. Itinatag din ng batas ang Komite para sa Pagpapaunlad ng Teknikal na mga Patnubay upang matulungan ang EAC sa pagpapaunlad ng mga patnubay sa sistema ng boluntaryong pagboto.

Ang apat na mga komisyoner ay itinalaga ng Pangulo at pinatibayan ng Senado ng Estados Unidos. Ang EAC ay hinihiling na mag-sumite ng isang taunang ulat sa Kongreso at pati na rin ang pana-panahong pagpapahayag tungkol sa pagsulong ng HAVA at mga kaugnay na isyu. Ang komisyon ay nagsasagawa rin ng mga pampublikong pagpupulong at pakikinig upang mabigyan ng impormasyon ang publiko tungkol sa pagsulong at mga pagkilos nito.

 

Organization Chart Abbreviated (Tagalog) MGA SERBISYO SA PANGASIWAAN PAGSUSUBOK SA SISTEMA NG PAGBOTO AT PAGPAPATUNAY PANANALIKSIK, MGA PROGRAMA AT POLISIYA PANGUNAHING OPISYAL SA IMPORMASYON AT TEKNOLOHIYA NG IMPORMASYON HUMAN RESOURCES ACCOUNTING PAGKUHA MGA KABAYARAN AT GAWAD PANGUNAHING OPISYAL NG PAMAMALAKAD PINUNONG OPISYAL SA PANANALAPI AT DIREKTOR SA BADYET MGA KOMUNIKASYON AT CLEARINGHOUSE TAGAPAG-UGNAY NG PAGPUPULONG TANGGAPAN NG PANGKALAHATANG TAGAPAYO PINUNONG TAGAPAGPAGANAP TANGGAPAN NG PANGKALAHATANG INSPEKTOR MGA ESPESYAL NA ASISTENTE KOMITE PARA SA PAGPAPAUNLAD NG TEKNIKAL NA MGA PATNUBAY LUPON NA NAMAMAHALA AT NAGPAPATUPAD NG MGA PAMANTAYAN SA PAGBOTO LUPON NG MGA TAGAPAYO MGA ESPESYAL NA ASISTENTE